دل به دریا میزنم ...

عالیه اینا میخواستن برن سفر

فلش اورد اهنگ بریزم . . .

من عصبی ام از دست خودم از دست علی از دست خیلی چیزها . . .اما سعی میکنم منطقی باشم

آهنگ میریزم و غوغا میکنم آرش ای پی رو میریزم

و من میخونم و تموم اهنگ های غمگین رو دلیت میکنم تا حال ِ دلم خوب بمونه

مثل همون روزهای مهر . . .

در اوج ناز کشیدن از علی بازم حس قدرت میکنم!!

نمیدونم چرا هیچ وقت احساس حقارت نمیکنم خیلی ها میگن ناز کشیدن  ِ ولی من مسر هستم

من همیشه مسر هستم برای هدف هام. . .

شما هر چی دوس داری اسمشو بزار . . .

من عاشق تخصی و قدرتم هستم.

و این رو هیچ کس جز خودم نمیتونه بفهمه. . .

 منبع: http://s1990n.blogfa.com/